Header Ads

 • Breaking News

  Οροι χρήσης

  H ιδιοκτήτρια του παρόντος δικτυακού τόπου, προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους κατά καιρούς ενδέχεται να ενημερώνει και να τροποποιεί κατά καιρούς χωρίς προειδοποίηση. Θα πρέπει περιοδικά να ελέγχετε τους Όρους Χρήσης για τυχόν αλλαγές

  Οι όροι που αναγράφονται αποτελούν για τον κάθε επισκέπτη ή χρήστη του ιστοτόπου www.corfugoal.gr ανεπιφύλακτη δέσμευση και υποχρεωτική αποδοχή. 

  Ο παρών ιστοτόπος αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του www.corfugoal.gr . 

  Ο ιστοτόπος www.corfugoal.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, ενημερώνοντας απλώς την φόρμα με τις νομικές πληροφορίες. 

  Δεν επιτρέπουμε σε καμία περίπτωση να επισκεφθούν τον ιστοτόπο www.corfugoal.gr άτομα κάτω των 21 ετών. Σε περίπτωση επίσκεψης/χρήσης ανηλίκου την ευθύνη φέρει ο κηδεμόνας του και όχι το www.corfugoal.gr . 

  Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στον ιστοτόπο www.corfugoal.gr , συμφωνεί να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται, να διατηρεί και να ενημερώνει επιμελώς τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. 

  Οι επισκέπτες/χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και τον λογαριασμό τους (user account). Επίσης, είναι υπεύθυνοι για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (logout). Ο ιστοτόπος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των επισκεπτών/χρηστών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. 

  Ο ιστοτόπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα, μέρος ή σύνολο των υπηρεσιών του, με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες.

  Ο ιστοτόπος παρέχει πληροφορίες, ειδήσεις, άρθρα, διαφημίσεις και άλλα στοιχεία, αποκλειστικά συμβουλευτικού, πληροφοριακού, διαφημιστικού χαρακτήρα και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η χρήση του παρόντος ιστοτόπου, δεν αποτελεί προτροπή ή συμβουλή για πραγματοποίηση κανενός είδους στοιχήματος προκαθορισμένης ή μη απόδοσης στα οποία μπορεί να προβεί ο επισκέπτης/χρήστης με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή και με το οποιοδήποτε φυσικό ή εταιρικό πρόσωπο που νομιμοποιείται και δραστηριοποιείται στην διεκπεραίωση τέτοιου είδους παιχνιδιών ή στοιχημάτων, καθώς επίσης και δεν αποσκοπεί στην παραγωγή βεβαιότητας ή έστω πιθανολογούμενη προσδοκία αποκομιδής κερδών.

  Ο ιστοτόπος σε καμία περίπτωση δεν παρέχει υπηρεσίες διεξαγωγής ή τοποθετήσεως στοιχημάτων προκαθορισμένης ή μη απόδοσης και ουδεμία τοποθέτηση ή συμμετοχή σε διεξαγωγή διαγωνισμού ή διαγωνισμών στοιχήματος ή στοιχημάτων οποιασδήποτε φύσεως και δεν επιτρέπεται να γίνει μέσω αυτού, από οποιονδήποτε χρήστη, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και τις κείμενες διατάξεις περί διεξαγωγής στοιχημάτων προκαθορισμένης ή μη απόδοσης.

  Ο ιστοτόπος δεν φέρει και δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τις αποφάσεις οποιουδήποτε επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών περί της καθ’ οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχής αυτού σε δελτίο ή δελτία στοιχήματος ή στοιχημάτων οποιασδήποτε μορφής καθώς και τυχόν οικονομικούς κινδύνους συμμετοχής σε τέτοιο στοίχημα που αναλήφθηκε ή πρόκειται να αναληφθεί από οποιοδήποτε χρήστη των υπηρεσιών με βάση τις συμβουλές, επισημάνσεις, πληροφορίες, ειδήσεις, προγνωστικά και αποτελέσματα που παρέχονται ή προβάλλονται με οποιοδήποτε τρόπο από τις υπηρεσίες.

  Ο ιστοτόπος κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των μελών, στο επίπεδο της παροχής ακριβούς εκτιμήσεως επί των προβαλλομένων θεμάτων. Ωστόσο, ουδεμία εγγύηση ή εξασφάλιση παρέχεται προς τους επισκέπτες αναφορικά με την ακρίβεια των παρεχομένων πληροφοριών και εκτιμήσεων. Οι επισκέπτες/χρήστες χρησιμοποιούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες με τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των πληροφοριών. Τυχούσα συνεχιζόμενη επιτυχής πρόβλεψη δεν θεμελιώνει ευθύνη της ιστοσελίδας σε περίπτωση που η σειρά επιτυχών προβλέψεων διακοπεί.
  O ιστοτόπος δεν ευθύνεται για πιθανές απώλειες κινητών και ακίνητων αξιών,ακόμα και για μελλοντικές απώλειες

  Κάθε περιεχόμενη και κάθε εμφανιζόμενη στην ιστοσελίδα πληροφορία, διακριτικό σύμβολο ή λεκτική έκφραση, βάση δεδομένων, στοιχείο λογισμικού, κείμενο, εικόνα, σχέδιο, εικονίδιο, ηχητικό σήμα, κινούμενη εικόνα (video), όπως και κάθε άλλο υλικό, συνιστούν πνευματική ιδιοκτησία του ιστοτόπου ή συνεργαζόμενου με αυτόν φυσικού προσώπου ή διαφημιζομένου τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προστατεύονται από τις κείμενες διατάξεις νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, απαγορευομένης ρητά και ανεπιφυλάκτως της προβολής και με κάθε τρόπο ή μέσο χρησιμοποιήσεως, τροποποιήσεως, δημοσιεύσεως, μεταδόσεως, διανομής, πωλήσεως, αναπαραγωγής και εκμεταλλεύσεως από τρίτα πρόσωπα, πλήν της περίπτωσης όπου έχει παρασχεθεί ειδική προς τούτο έγγραφη άδεια από τον ιστοτόπο ή τον κύριο των πνευματικών δικαιωμάτων επί του προκειμένου στοιχείου.

  Απαγορεύεται η προβολή ή επανα-προώθηση στο διαδίκτυο, ακόμη και όταν αυτή συνοδεύεται από την πληροφορία ότι το προβαλλόμενο στοιχείο προέρχεται από τον συγκεκριμένο ιστοτόπο, καθώς και η μετά την εκτύπωση διανομή ή προώθηση εντύπου υλικού σε τρίτα πρόσωπα ακόμη και όταν αυτή συνοδεύεται από την πληροφορία ότι το προβαλλόμενο στοιχείο προέρχεται από τον συγκεκριμένο ιστοτόπο.

  Ο ιστοτόπος περιέχει διαφημίσεις και συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, οι οποίες μπορεί να έχουν διαφημιστικό περιεχόμενο, χαρακτήρα ή σκοπό και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των εξωτερικών κόμβων στους οποίους είναι πιθανόν να οδηγούν συνδέσεις που περιλαμβάνει.

  Ο ιστοτόπος δεν υποχρεούται και δεν εξετάζει την νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλει (πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής εννόμων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και από τον μέσο συνετό πολίτη) και ως εκ τούτου δεν δύναται να του καταλογιστεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη.

  Ο ιστοτόπος δεν εγγυάται ότι ο ίδιος ή οι servers μέσω των οποίων τα περιεχόμενά του τίθενται στη διάθεση των επισκεπτών-χρηστών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Οποιαδήποτε ζημιά προέλθει εξ αιτίας των παραπάνω το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης-χρήστης.

  Οι πιο πάνω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστοτόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ιστοτόπου και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Μπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή τη σελίδα γι’ αυτό παρακαλείστε όπως την επισκέπτεστε συχνά και να διαβάζετε το περιεχόμενο της. Συνεχής χρήση της ιστοσελίδας μετά την τροποποίηση των όρων θεωρείται ως αποδοχή τους.

  Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με το τζόγο, καλέστε το Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και περίθαλψης, στη γραμμή SOS: (8001110401).

  Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του www.corfugoal.gr.

  Δεν υπάρχουν σχόλια

  Post Top Ad

  Post Bottom Ad